Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle door SOLS ADVOCATEN uitgevoerde opdrachten en diensten, behoudens een andersluidende overeenkomst gesloten tussen SOLS ADVOCATEN en de cliënt. Telkens een cliënt beroep doet op SOLS ADVOCATEN, wordt de cliënt geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden, te hebben ontvangen en te kennen.

2. MANDAAT
SOLS ADVOCATEN zal pas geacht worden een mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht duidelijk schriftelijk werd bevestigd en deze ook uitdrukkelijk door SOLS ADVOCATEN schriftelijk werd aanvaard. Het louter doorsturen van een vraag of opdracht, brengt geen overeenkomst tot samenwerking teweeg. In elke hypothese, behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, zal geen enkel mandaat of opdracht uitwerking krijgen zolang een provisie of eerste onderdeel van een vaste prijsafspraak, voor zover deze werd gevraagd, niet volledig werd betaald. Het kantoor draagt in deze tussenperiode ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

3. INFORMATIE
SOLS ADVOCATEN informeert de cliënt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van SOLS ADVOCATEN, alle nuttige informatie aan de behandelend advocaten van SOLS ADVOCATEN. Alle nuttige stukken worden, indien mogelijk, bij aanvang van het dossier bezorgd aan SOLS ADVOCATEN. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan SOLS ADVOCATEN verstrekte gegevens, informatie en stukken. De cliënt zal SOLS ADVOCATEN ook op de hoogte brengen van eventuele nieuwe feiten of omstandigheden, van welke aard ook, die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

4. DERDEN
Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat SOLS ADVOCATEN, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke of gespecialiseerde opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, al dan niet binnen het kantoor, voor de uitvoering van zijn opdracht.Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan SOLS ADVOCATEN. De kosten hiervan worden aan kostprijs gefactureerd aan de cliënt.
Indien SOLS ADVOCATEN het nodig acht, kan zij een beroep doen op andere derden, zoals notarissen, (technisch) deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. De kosten ervan worden aan kostprijs gefactureerd aan de cliënt.

5. KOSTEN EN ERELONEN
5.1. Bij aanvang van een dossier worden duidelijke afspraken gemaakt over het ereloon en kosten, en desgevallend de betalingsmodaliteiten, tussen SOLS ADVOCATEN en de cliënt. De factuur (van het ereloon en gebeurlijk de kosten) worden verhoogd met BTW volgens het geldend tarief op datum van uitgifte van de factuur. Dit is op basis van het BTW-wetboek op heden 21 procent.

5.2. SOLS ADVOCATEN kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisie) vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan SOLS ADVOCATEN, voorafgaand aan een gedetailleerde ereloon — en kostenstaat. Alle ereloon — en kostenstaten bevatten, behoudens bij een vaste prijsafspraak, een overzicht van de geleverde prestaties tijdens de periode waarop de prestaties betrekking hebben. Ook worden afzonderlijk de administratieve kosten van derden of gerechtskosten bepaald.

5.3. De cliënt betaalt de voorschotten en/of de staat van kosten en ereloon van SOLS ADVOCATEN binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. SOLS ADVOCATEN kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

5.4. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze staat binnen de veertien (14) dagen na ontvangst aangetekend en schriftelijk protesteren en de reden kenbaar maken waarom hij/zij niet akkoord gaat met de ereloonstaat. Nadien wordt de cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard. Indien de cliënt dit bedrag niet binnen de veertien (14) dagen kan betalen, dient hij of zij SOLS ADVOCATEN hiervan gemotiveerd binnen veertien (14) dagen na ontvangst schriftelijk in te lichten. Een afbetalingsplan of gespreide betaling kan enkel worden verleend indien hiervoor schriftelijke toestemming wordt verleend door SOLS ADVOCATEN.

5.5. Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag aan de cliënt, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd aan een interestvoet van 6 procent per jaar vanaf diens uitgifte. Elke laattijdige betaling door de klant verleent SOLS ADVOCATEN tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen. Alle kosten verbonden aan het invorderen van de achterstallige factuurbedragen via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief de gerechtsdeurwaarder- en advocaatkosten, zullen worden doorgerekend aan de cliënt.

5.6. In geval van verzuim van betaling na vervaldag van de factuur, is SOLS ADVOCATEN tevens gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk te staken totdat de cliënt volledig aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van SOLS ADVOCATEN kan leiden. Dergelijke staking zal evenwel voorafgaandelijk en schriftelijk (per brief of e-mail) aan de cliënt worden meegedeeld.

6.   DERDENGELDEN
6.1. SOLS ADVOCATEN stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan haar cliënt. Indien SOLS ADVOCATEN een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van het ontvangst van het bedrag en brengt zij cliënt op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

6.2. SOLS ADVOCATEN mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet evenwel geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van SOLS ADVOCATEN te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

6.3. SOLS ADVOCATEN stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden zo snel mogelijk door aan deze derden,

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1. SOLS ADVOCATEN levert een inspanningsverbintenis die zij naar best vermogen zal uitvoeren. SOLS ADVOCATEN kan daarbij geen welbepaald resultaat garanderen.

7.2. Alle advocaten van SOLS ADVOCATEN zijn verzekerd via een collectieve verzekering 'burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid', afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies.

7.3. De beroepsaansprakelijkheid van SOLS ADVOCATEN en de advocaten die het dossier behandelen, is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt via de verzekering. De cliënt vindt de hoger vermelde verzekering aldus voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de bewezen schade die zij/hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van een advocaat van SOLS ADVOCATEN, in alle gevallen en ongeacht het karakter van de fout, wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd.

7.4. SOLS ADVOCATEN wijst elke aansprakelijkheid af, van welke aard ook, met betrekking tot adviezen en diensten die verstrekt worden door advocaten die geen deel uitmaken van het kantoor, deskundigen of elke andere leverancier van diensten waarop het kantoor eventueel een beroep zouden moeten doen in het raam van onze bijstand in uw dossier. SOLS ADVOCATEN kan gebeurlijk enkel aansprakelijk zijn voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit de aan het kantoor verleende opdracht.

8. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
8.1 Na het afsluiten van het dossier, wordt het dossier gearchiveerd en vijf jaar bijgehouden vanaf de datum waarop de laatste prestatie door SOLS ADVOCATEN werd beleverd. Na vijf jaar wordt het dossier vernietigd.

8.2 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door SOLS ADVOCATEN daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. SOLS ADVOCATEN maakt haar eindstaat van ereloon en kosten over aan de cliënt, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. SOLS ADVOCATEN kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal SOLS ADVOCATEN binnen een redelijke termijn aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

8.3 SOLS ADVOCATEN kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient SOLS ADVOCATEN rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

9. GESCHILLEN
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht. Geschillen behoren tot exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te HASSELT, zonder afbreuk te doen aan bevoegde instanties bij de Orde van Vlaamse balies of de balie van Limburg. Indien een of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.